หมวดหมู่ : โปรโมชั่น
หัวข้อ : การประกันภัยชุดระบบหัวฉีดก๊าซ Lovoto Gas ในรถยนต์
โดย : admin
อ่าน : 1502
เสาร์์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554
พิมพ์ 

ใบรับสิทธิประโยชน์

การประกันภัยชุดระบบหัวฉีดก๊าซ LPG และ NGVในรถยนต์

เรียน ท่านเจ้าของรถยนต์ฯ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีขอมอบความคุ้มครองสำหรับรถยนต์ของท่านซึ่งได้รับการติดตั้ง ระบบหัวฉีดก๊าซ LPG และ NGV ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท ไทย เยอรมัน อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด สำหรับชุดระบบหัวฉีดก๊าซยี่ห้อที่ระบุอยู่ในใบรับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ความคุ้มครอง
ตัวรถ ผู้ขับขี่ การบาดเจ็บทางร่างกาย และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล
ภายนอกอันเกิดจากอัคคีภัย หรือการวางระเบิด โดยมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของชุดระบบหัวฉีดก๊าซ LPG และ NGV ซึ่งติดตั้งบนรถยนต์ของท่าน
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ
 1. ความเสียหายของตัวรถ ระบบหัวฉีดก๊าซ LPG และ NGV และทรัพย์สินในรถ 
  (เฉพาะส่วนเกินจากการประกันภัยรถยนต์) ตามจริง
  1.1 ชุดทั่วไป (LOVATO SMART) ตามมูลค่าแท้จริง ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
  1.2 ชุดพรีเมี่ยม (LOVATO EASY FAST OBD + VALVE LOVATO) ตามมูลค่าแท้จริง ไม่เกิน 1,200,000 บาท/ครั้ง
 2. คุ้มครองเครื่องยนต์ภายในรถจากความสูญเสียหรือเสียหายของระบบเผาไหม้ 
  ไม่เกิน 300,000 บาท/ครั้ง
 3. ผู้ขับขี่ การบาดเจ็บ/เสียชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท
 4. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อบุคคลภายนอก
  4.1 ทรัพย์สินไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง
  4.2 บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท/คน ไม่เกิน 500,000 บาท/ครั้ง
ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง (สำหรับผู้ที่มีใบเสร็จหรือใบรับสิทธิประโยชน์เท่านั้น)
อาณาเขตคุ้มครอง ภายในประเทศไทย
ประเภทรถยนต์ คุ้มครองรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถยนต์นั่งสาธารณะ (แท็กซี่) รถตู้ และไม่รวมรถบรรทุก
 1. ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากการเฉี่ยว
  การชน การพลิกคว่ำของรถยนต์ที่ติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NVG
 2. ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ของรถยนต์ที่ติดตั้งระบบหัวฉีดก๊าซ 
  LPG และ NGV ซึ่งมิได้จัดจำหน่ายโดยผู้เอาประกันภัย
 3. ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ต่อรถยนต์ที่ติดตั้งระบบหัวฉีดก๊าซ
  LPG และ NGV ซึ่งมิใช่ที่ระบุไว้ในใบสิทธิประโยชน์
 4. การเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากการใช้งาน
 5. เครื่องยนต์ที่มีการดัดแปลง หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มที่เกี่ยวข้องกับ
  ระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นอกเหนือมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิดรถยนต์นั้นๆ
 6. ความสูญเสียหรือเสียหายของเครื่องยนต์อันมีสาเหตุมาจาก
  ความบกพร่องของอุปกรณ์แก๊ส ดังต่อไปนี้
  6.1 ชุดท่อร่วมไอดี
  6.2 ชุดท่อร่วมไอเสีย ชิ้นส่วนต่อเนื่องของระบบ ระบายไอเสีย
  6.3 ระบบส่งกำลัง
  6.4 ระบบไฟฟ้ารถยนต์
  6.5 ระบบเบรก
  6.6 ระบบปรับอากาศ
  6.7 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง และส่วนควบ

7. ความสูญเสีบหรือเสียหายของเครื่องยนต์อันมีสาเหตุมาจาก
การขาดการบำรุงรักษารถยนต์ตามสภาพ
8. การปรับแต่งอุปกรณ์การจ่ายแก๊สโดยบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ตัวแทนศูนย์ติดตั้งแก๊สของผู้เอาประกันภัย
9. การไม่มีหมายเลขประจำตัว (Serial No.) หรือสติกเกอร์รับประกันฉีกขาด หรือถูกแก้ไข
10. การใช้ระบบหัวฉีดก๊าซ LPG และ NGV อย่างผิดวิธี
11. ความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากการทุจริตของลูกจ้างหรือผู้เอาประกันภัย
12. ความรับขณะทำการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และ/หรือ การรื้อถอนใดๆ รวมถึงความรับผิดชอบอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากการกระทำการดังกล่าวข้างต้น
13. ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด
14. การสูญเสียจากการใช้สอย
15. ความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากการก่อการร้าย
16. ความรับผิดชอบอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสารเคมีแอสเบสตอส
17. ภัยสงคราม
 1. ในกรณีการขอรับสิทธิประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โปรดติดต่อฝ่ายสินไหมทดแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  โทร. 02-285-8428-31
 2. เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สติกเกอร์รับประกันสินค้า
 • ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับสิทธิประโยชน์ หรือหลักฐานการซื้อขายอื่น
 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือรายงานการเิกิดเหตุ
 • บันทึกรายงานประจำวันจากสถานีตำรวจ (ถ้ามี)